Veiklos rezultatai

2017 m. atliktas 2 srities “Vaiko ugdymas ir ugdymasis” 2.2.veiklos rodiklio “Ugdymo turinys” ir 2.1.5. pagalbinio rodiklio “Ugdymo turinio ir procedūrų planavimas” veiklos kokybės įsivertinimas. Rodiklis įvertintas 3,5 lygmeniu. Įstaigoje pakankamai teikiama rekomendacijų, konsultuojama planavimo klausimais, sudaromos galimybės įvairiais būdais dalintis gerąja patirtimi. Planuodami ugdymo procesą visi pedagogai naudojasi informacinėmis technologijomis, rezultatai apžvelgiami, siūlomos rekomendacijos.