Korupcijos prevencija

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa

PATVIRTINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Pušaitė“

direktoriaus 2013 m. rugsėjo 24 d.

įsakymu Nr. V-60/1

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠAITĖ“ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA

 

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pušaitė“ (toliau – lopšelis-darželis) įgyvendinamas kovos su korupcija programą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002 Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovo su korupcija programa (Žin., 2002 Nr. 10-355; 2009 Nr. 60-2346), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu ,,Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programas patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2011 Nr. 77-3727), Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2010-2013 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planu.

 

 1. SITUACIJOS ANALIZĖ

 

 1. Lopšelis-darželis – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia, įgyvendindama valstybės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkiais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.
 2. Vykdydamas pagrindines veiklas, lopšelis-darželis ugdo vaikus mokyklai, organizuoja maitinimą. Už panaudotas lėšas atsiskaitoma Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriui.
 3. Lopšelio-darželio darbuotojų darbo pobūdis ir suteikti įgaliojimai gali sudaryti sąlygas korupcijai įstaigoje. Siekiant sumažinti tokią galimybę Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintos lopšelio-darželio mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtinta paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarka.
 4. Biudžeto vykdymo ataskaitas lopšelio-darželio direktorius pateikia Mokyklos tarybai, atsiskaito už paramos lėšų ir lėšų, skirtų ugdytinių pažintinei veiklai, profesiniam informavimui ir konsultavimui, pedagogų kvalifikacijos kėlimui, žaislų ir kitų priemonių įsigijimui panaudojimą. Lopšelio-darželio savivaldos institucijos įtraukiamos į svarstymus, planuojant biudžeto poreikį.
 5. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį direktorius pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybai.

 

III. KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS PRINCIPAI

 

 1. Kovos su korupcija programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

7.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos  priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

7.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;

7.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam pagalbą;

7.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

 

 1. KOVO SU KORUPCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Programos tikslas:

8.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;

8.2. puoselėti darbuotojų vertybines nuostatas ir gebėjimus, reikalingus susiformuoti jų pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu.

 1. Programos uždaviniai:

9.1. užtikrinti lopšelio-darželio administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi;

9.2. didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę;

9.3. įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programa lopšelyje-darželyje;

9.4. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą lopšelyje-darželyje.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kovos su korupcija programa vykdoma pagal Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planą.
 2. Kovos su korupcija programa ir priemonių planas skelbiamas lopšelio-darželio internetiniame puslapyje.

 

_________________________

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Pušaitė“

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 15 d.

įsakymu Nr. V-44

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠAITĖ“ 2017–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

Eil.

Nr.

Priemonių pavadinimas Vykdymo terminas Vykdytojai
1. Ataskaita apie korupcijos prevencijos kontrolės 2016–2017 metų plano vykdymą. 2017–2018 metų korupcijos prevencijos programos plano numatymas. 2017 m. rugsėjo mėn. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Susekienė
2. Privačių interesų deklaracijų teikimas. Kartą per metus Direktorė

Irena Narvilienė

3. Viešuosius pirkimų vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Nuolat Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Lina Petrauskienė

4. Vykdyti mažos vertės viešųjų pirkimų įstaigoje analizę. IV ketvirtį Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę ir paskirta komisija
5. Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį ir grupių komplektavimą vykdyti vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka. Nuolat Direktorė

Irena Narvilienė

6. Skelbti viešai informaciją apie teikiamas paslaugas lopšelyje-darželyje. Nuolat Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Susekienė
7. Lopšelio-darželio biudžeto lėšas naudoti pagal patvirtintas sąmatas. Nuolat Direktorė

Irena Narvilienė

8. Finansines ataskaitas teikti viešai. Kartą  per metus ir pagal patvirtintus steigėjo grafikus Direktorė

Irena Narvilienė

9. 2 procentų pajamų lėšas naudoti pagal parengtą tvarką. Pagal poreikį Paramos skirstymo komisija ir įstaigos tarybos pirmininkė Gražina Pociuvienė
10. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones. Kasmet Direktorė

Irena Narvilienė

11. Gavus informaciją apie galimą korupcinę veiklą, informuoti vadovą. Nuolat Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją
12. Siūlyti darbuotojams dalyvauti antikorupcinio švietimo mokymuose. Kasmet Direktorė

Irena Narvilienė

__________________________

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami ,,Sutinku“. Privatumo politika

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close