Nuostatai

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. AD1-2028

 

Klaipėdos lopšelio-DARŽELIO „Pušaitė“ NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ (toliau – Įstaiga) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Įstaigos grupę, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Įstaigos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Įstaigos oficialusis pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Pušaitė“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Pušaitė“. Duomenys apie Įstaigą, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190434360.
 3. Klaipėdos miesto darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1972 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 492 įsteigtas 51-asis vaikų lopšelis-darželis. Klaipėdos miesto valdybos 1991 m. rugpjūčio 23 d. potvarkiu Nr. 450 Įstaigai suteiktas „Pušaitės“ pavadinimas. Klaipėdos miesto mero 1992 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. 550 Įstaiga iš bendrosios pertvarkyta į specialiąją. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-167 Įstaigos pavadinimas pakeistas ir ji pavadinta Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Pušaitė“.
 1. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.
 2. Savininkė – Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.
 3. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kuri turi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.
 4. Įstaigos buveinė – Debreceno g. 43, LT-94164Klaipėda.
 5. Įstaigos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
 6. Įstaigos pagrindinė paskirtis – lopšelis-darželis.
 7. Įstaigos mokymo kalba – lietuvių.
 8. Įstaigos mokymo formos: grupinio mokymosi.
 9. Vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.
 10. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

 1. Įstaigos VEIKLOS SRITyS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, ugdymosi PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲDOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

 1. Įstaigos veiklos sritis – švietimas.
 2. Įstaigos veiklos rūšys:
  • pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  • kitos švietimo veiklos rūšys:
   • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
   • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
   • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
   • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
   • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
  • kitos ne švietimo veiklos rūšys:
   • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
   • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
   • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
   • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
   • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
 1. Įstaigos veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius ir padėti pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
 2. Įstaigos veiklos uždaviniai:
  • teikti vaikams kokybišką ugdymą;
  • tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
  • teikti vaikams reikiamą pagalbą;
  • užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką.
 3. Vykdydama jai pavestus uždavinius Įstaiga:
  • vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais kriterijais, atsižvelgdama į Klaipėdos miesto savivaldybės ir Įstaigos bendruomenės reikmes, taip pat vaikų poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
  • rengia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas papildančias ir vaikų poreikius tenkinančias individualizuotas ugdymo programas;
  • įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • teikia informacinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę pedagoginę pagalbą, užtikrina vaikų sveikatos priežiūrą ir minimalios priežiūros priemones;
  • organizuoja reabilitacines paslaugas vaikams, sergantiems alerginėmis ligomis, bei kitas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
  • draudžia Įstaigoje vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius, vykdo prevencinę veiklą, riboja pašalinių asmenų patekimą į Įstaigą;
  • kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;
  • organizuoja vaikų maitinimą Įstaigoje;
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
 4. Vaikų ugdymosi pasiekimai įteisinami ir pasiekimus patvirtinantys dokumentai išduodami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. ĮSTAIGOS TEISĖS ir pareigos

 

 1. Įstaiga, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka:
  • parinkti ugdymo (-si) metodus, formas ir būdus;
  • kurti naujus ugdymo (-si) modelius;
  • bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  • vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
  • stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
  • gauti paramą ir naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
 2. Įstaiga privalo užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo aplinką, švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą.

 

 1. ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

 1. Įstaigos veikla organizuojama pagal Įstaigos strateginį planą, Įstaigos metinį veiklos planą, kuriuos tvirtina Įstaigos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Įstaigai vadovauja direktorius, kuris skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai.
 3. Direktorius:
  • organizuoja Įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinti Įstaigos tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos;
  • vadovauja Įstaigos strateginio, metinio veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina ir vadovauja jų vykdymui;
  • tvirtina Įstaigos struktūrą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • nustato Įstaigos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų, struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;
  • skiria ir atleidžia darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
  • priima vaikus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis;
  • suderinęs su Įstaigos taryba, tvirtina Įstaigos vidaus ir darbo tvarkos taisykles, kuriose nustatomos vaikų ir darbuotojų teisės, pareigos, atsakomybė, bendruomenės narių elgesio ir etikos normos;
  • analizuoja Įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
  • organizuoja Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą, išorinį vertinimą;
  • leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
  • sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;
  • organizuoja pedagogų metodinę veiklą, atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • sudaro Įstaigos vardu sutartis;
  • organizuoja Įstaigos dokumentų saugojimą ir valdymą;
  • valdo, naudoja Įstaigos turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais;
  • inicijuoja Įstaigos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
  • kartu su Įstaigos taryba sprendžia, ar leisti ant Įstaigos pastatų ar Įstaigos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis teisės aktų nustatyta tvarka;
  • bendradarbiauja su vaikų tėvais (kitais teisėtais vaiko atstovais), švietimo pagalbos, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
  • atstovauja Įstaigai kitose institucijose;
  • dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams;
  • vykdo kitas teisės aktų ir pareigybės aprašymo nustatytas funkcijas.
 4. Įstaigos direktorius atsako už:
  • Įstaigos veiklą ir jos rezultatus;
  • Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, šių Nuostatų laikymąsi, tinkamą funkcijų atlikimą;
  • demokratinį Įstaigos valdymą, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą, sveiką ir saugią Įstaigos aplinką;
  • asmens duomenų teisinę apsaugą, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
  • gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
 5. Įstaigos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, struktūrinių padalinių vadovai, kurie:
  • dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Įstaigos veiklos plėtros;
  • teikia siūlymus dėl Įstaigos metinio veiklos plano, Įstaigos struktūros, šių Nuostatų pakeitimų;
  • tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.
 6. Įstaigos metodinei veiklai organizuoti renkama metodinė taryba, kurią sudaro 5 nariai, išrinkti trejiems metams atviru balsavimu mokytojų taryboje.
 7. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Sekretorių atviru balsavimu renka tarybos nariai pirmame posėdyje.
 8. Metodinės tarybos pirmininkas organizuoja posėdžius ir apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus klausimusinformuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.
 9. Nutarimai priimami metodinės tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Įstaigos direktoriaus įsakymu.
 10. Metodinės tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokytojų tarybos nariams.
 11. Metodinės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tarybos nario pareigomis.
 12. Metodinė taryba:
  • tariasi dėl ugdymo kokybės, ugdymo turinio planavimo ir inovacijų diegimo, individualių ugdymo programų rengimo principų ir tvarkos, ugdymo proceso aprūpinimo;
  • aptaria Įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir prioritetus;
  • inicijuoja gerosios pedagoginės patirties sklaidą, pedagogų bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis;
  • aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves;
  • vertina pedagogų metodinius darbus ir praktinę veiklą;
  • nagrinėja ugdymo sėkmingumo, vaikų pasiekimų vertinimo ir kitas pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi.
 13. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Įstaigos direktorius gali organizuoti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
 14. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Įstaigoje reglamentuoja įstatymai.

 

 1. ĮstaigosSAVIVALDA

 

 1. Įstaigos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Įstaigos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam Įstaigos valdymui, padeda spręsti Įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Įstaigos interesams.
 2. Tarybą sudaro 6 nariai. Du tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) deleguoja tėvų taryba, du pedagogus – mokytojų taryba, du aptarnaujančio personalo atstovus –visuotinis nepedagoginių darbuotojų susirinkimas.
 3. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje. Įstaigos direktorius negali būti tarybos pirmininkas.
 4. Posėdžius šaukia tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.
 5. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Į posėdžius gali būti kviečiami Įstaigos rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.
 6. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Įstaigos direktoriaus įsakymu.
 7. Tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems Įstaigos bendruomenės nariams.
 8. tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis.
 9. taryba:
  • teikia siūlymus dėl Įstaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • pritaria Įstaigos strateginiam planui, Įstaigos metiniam veiklos planui, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Įstaigos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Įstaigos direktoriaus;
  • teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl šių Nuostatų pakeitimo ar papildymo, Įstaigos struktūros tobulinimo;
  • išklauso Įstaigos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo (-si) ir darbo sąlygų sudarymo;
  • teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Įstaigos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;
  • svarsto Įstaigos pedagogų, tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Įstaigos direktoriui;
  • deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos, viešo konkurso laisvai Įstaigos direktoriaus vietai užimti komisijas;
  • teikia siūlymus atestuojant Įstaigos direktorių, jo pavaduotojus;
  • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Įstaigos direktoriaus teikiamais, klausimais.
 10. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 11. Mokytojų tarybai vadovauja Įstaigos direktorius. Sekretorius renkamas atviru balsavimu mokytojų tarybos posėdyje trejiems metams.
 12. Posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tą dieną dirbančių mokytojų tarybos narių.
 13. Posėdžius šaukia mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.Į mokytojų tarybos posėdžius pagal poreikį gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.
 14. Nutarimai priimami mokytojų tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Įstaigos direktoriaus įsakymu.
 15. Mokytojų taryba:
  • svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, vaikų ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
  • teikia siūlymus dėl Įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
  • sprendžia vaikų sveikatos, socialinės paramos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
  • deleguoja atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją, metodinę tarybą;
  • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Įstaigos direktoriaus teikiamais, klausimais.
 16. Įstaigoje veikia tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) savivaldos institucijos – tėvų aktyvai grupėse ir tėvų taryba.
 17. Tėvų aktyvą sudaro 3–5 nariai vieniems metams išrinkti grupės tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) susirinkimo dauguma.
 18. Tėvų aktyvo nariai atviru balsavimu renka pirmininką, kuris šaukia posėdžius ir apie jų laiką,svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tėvų aktyvo narių.
 19. Nutarimai priimami tėvų aktyvo posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.
 20. Tėvų aktyvo nariai vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiam grupės tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) susirinkimui.
 21. tėvų aktyvo nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tėvų aktyvo nario pareigomis.
 22. Tėvų aktyvas:
  • aptaria su grupės pedagogais vaikų lankomumo, elgesio, pažangumo, saugumo, maitinimo, ugdymo proceso organizavimo klausimus;
  • padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas;
  • inicijuoja paramos Įstaigai teikimą;
  • teikia siūlymus Tarybai ir Įstaigos direktoriui.
 23. Tėvų tarybą sudaro vieniems metams tėvų aktyvų deleguoti atstovai (po vieną iš kiekvieno). Tėvų tarybos pirmininką atviru balsavimu išrenka tėvų tarybos nariai pirmame posėdyje.
 24. Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per mokslo metus. Juos šaukia tėvų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tėvų tarybos narių.
 25. Nutarimai priimami tėvų tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.
 26. Tėvų tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems Įstaigos bendruomenės nariams.
 27. Tėvų tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tėvų tarybos nario pareigomis.
 28. Tėvų taryba:
  • teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
  • analizuoja Įstaigos lėšų panaudojimo tikslingumą;
  • deleguoja atstovus į Tarybą;
  • nagrinėja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
  • dalyvauja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) diskusijose, Įstaigos renginiuose;
  • svarsto Įstaigos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.
 29. Įstaigoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali burtis į įvairių interesų grupių (pedagogų, tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų) asociacijas, organizacijas, sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius ir funkcijas.

 

 1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

 1. Darbuotojai į darbą Įstaigoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Įstaigos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Įstaigos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. ĮSTAIGOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ ir įstaigos veiklos priežiūra

 

 1. Įstaiga valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 2. Įstaigos lėšos:
  • valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos pagal patvirtintas sąmatas;
  • pajamos už teikiamas paslaugas;
  • fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
  • kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
 3. Įstaigos lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą, maksimalią naudą visuomenei. Turtas tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Įstaiga buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Įstaigos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Įstaigos veiklos priežiūrą atlieka Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir kitos institucijos pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Įstaiga turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje skelbiami vieši pranešimai ir informacija visuomenei apie Įstaigos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 2. Šiuos Nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija.
 3. Šie Nuostatai keičiami ir papildomi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos institucijos, Įstaigos direktoriaus ar tarybos iniciatyva.
 4. Įstaigos buveinė keičiama, Įstaigos filialai steigiami ir jų veikla nutraukiama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
 5. Įstaiga reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Direktorė Irena Narvilienė

 

 

SUDERINTA

Įstaigos tarybos 2012 m. rugpjūčio 29 d.

posėdžio protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr. 4)

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami ,,Sutinku“. Privatumo politika

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close